نمایشگاه صنعت ساختمان


  • نمایشگاه صنعت ساختمان
  • نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با مشارکت اتاق تعاون ایران مورخ 19 الی 22 مرداد 1393 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار گردید.