تیم مدیریت


مدیریت عامل : سید حسین میرظفرجویان

رئیس هیات مدیره : مهرداد لشکرپناهی

نایب رئیس هیات مدیره : آریا مجیدی

عضو هیات مدیره : سعید قریب زاده

بازرسین : سید مجتبی حاجی میرزا و فرزاد فلاح مقدم